پایگاه سلامت

پایگاه سلامت

پایگاه سلامت شامل اجزای زیر می شود:

۱- آموزش

۲- بهداشت مدارس

۳- سفیران سلامت

۴- رابطین سلامت

۵- خدمات

۶- گروههای هدف

۷- فراخوان

۸- آمار و اطلاعات