در اینجا جدولی قرار دادیم که تمامی پزشکان شاغل در درمانگاه را به طور کامل شرح می دهد:

ردیفنام و نام خانوادگی پزشکشماره نظام پزشکیتخصصفعالیت در درمانگاه
روزساعت
۱خانم دکتر فریده فرهادی۱۸۴۸۱پزشک عمومیهمه روزه
۲آقای دکتر محمدرضا عزیزی۷۱۵۲۶مغز واعصابشنبه۱۶-۱۸
۳آقای دکتر سعید سعیدی۹۹۳۵مغز واعصابیک شنبه- سه شنبه۹/۳۰_۱۲
۴خانم دکتر ترسا زریسفی۴۷۹۴۵زنان و زایمانیک شنبه- سه شنبه۸ _ ۱۳
۵خانم دکتر فرزانه جعفری۱۱۲۸۳زنان و زایماندوشنبه۹-۱۲
سه شنبه۱۴ _ ۱۸
۶خانم دکتر مهسا کاوه۹۰۱۹۹زنان و زایمانچهارشنبه۹/۳۰ _ ۱۲/۳۰
۷خانم دکتر سیده سعیده اسدی۹۱۹۰۸زنان و زایمانشنبه۹/۳۰ _ ۱۲/۳۰
۸آقای دکتر مختار جاودان نژاد۶۸۵۷۰قلب و عروقیکشنبهصبح
۹آقای دکتر فریبرزصفرپور۳۱۲۸۸قلب و عروق(فوق)دوشنبه۱۸ _ ۲۱
۱۰آقای دکتر مجتبی نیک روش۳۱۰۸۰پزشک عمومیپنج شنبه هاصبح
۱۱خانم دکترسیده آزاده مساوات۵۵۲۱۳پزشک عمومیشنبه تا چهارشنبه هاصبح
۱۲خانم دکترمژگان طاهریان۷۹۱۳۸پزشک عمومیشنبه تا چهارشنبه هاعصر
۱۳آقای دکترمحمدحسن گلپایگانی۶۳۶۴۳پزشک عمومیشنبه تا چهارشنبه هاعصر
۱۴آقای دکترخدابخش گنجی۵۴۹۱۶پزشک عمومیپنج شنبهعصر
۱۵آقای دکتر اصغر رضازاده۷۹۲۷۰پزشک عمومیروزهای زوجشب
۱۶خانم دکترزهرا جعفریان۱۳۱۷۲۰پوست و مویکشنبه۹-۱۱
سه شنبه۱۵-۱۷
۱۷آقای دکتر مصطفی شیرازی۶۷۰۰پوست و موچهارشنبه۸-۱۲
۱۸آقای دکتر مجید شهبازی۳۱۰۴۲اطفالروزهای زوج۱۴ _ ۱۶
۱۹آقای دکتر سید صمد میرفاضلی۱۰۸۹۶اطفالروزهای فرد۸-۱۸
۲۰آقای دکتر پویا نوذرنژاد۹۱۹۲۳ارتوپدیشنبه۱۲/۳۰-۱۶
دوشنبه-چهارشنبه۱۶-۲۰
۲۱آقای دکترآرش آذر برزین۱۰۰۴۷۴سونوگرافیشنبه-دوشنبه۹/۳۰-۱۲/۳۰
۲۲آقای دکتر عباس سید میری قمی۶۳۴۴۵سونوگرافیچهارشنبه۹/۳۰-۱۲/۳۰
۲۳آقای دکتر سید محمد طاهری۹۹۳۷سونوگرافییکشنبه-سه شنبه۸/۳۰-۱۴
۲۴آقای دکتر شهیادصحرانشین سامانی۸۲۴۶۴گوش و حلق و بینی(ENT)یکشنبه۱۲-۱۴
۲۵آقای دکترمنصور نصیری نژاد افچاهی۹۱۴۲۸گوش و حلق و بینی(ENT)پنجشنبه۱۰/۳۰-۱۲
۲۶آقای دکتر مظاهرحسن زاده۳۹۹۷۲داخلی ( غدد )دوشنبه _ چهارشنبه۱۲_ ۱۳/۳۰
۲۷آقای دکتر ابوالقاسم مختاری۲۲۵۹۹چشم پزشکچهارشنبه۹-۱۲
۲۸آقای دکتررضا کاغذ کنانی۸۲۷۳۶چشم پزشکسه شنبه۱۴-۱۶
۲۹آقای دکتر فرهاد شریف۲۱۲۳۵چشم پزشکدوشنبه۸/۳۰-۱۰
۳۰آقای دکترعلی محمد عبدلیان۴۷۸۴۵روانپزشکیسه شنبه۱۴ _ ۱۶
۳۱آقای دکتر علیرضا عبدالغفاری۲۷۵۱۳جراح عمومیسه شنبه۱۱/۳۰ _ ۱۴
۳۲آقای دکترسهیل برومند۷۲۲۰۶جراح عمومیتعیین وقت قبلی۱۰_ ۱۲
۳۳آقای دکتر حسین صیقلی۵۱۵۷۳دندانپزشکهمه روزهصبح
۳۴خانم دکترمونا عطائی۱۳۷۵۴۹دندانپزشکروزهای زوجعصر
۳۵خانم دکتر مهرنوش داوودی۱۰۴۳۶۸آزمایشگاههمه روزهصبح