جهت رفاه حال مردم منطقه (جلوگيري از مسافرت آنان به مناطق ديگر و تحميل هزينه هاي مازاد) ، مركز در نظر دارد تا خدماتي تكميلي و همه جانبه براي اين مردم شريف، راه اندازي نمايد كه عبارتند از :

– احداث داروخانه در نزديك ترين زمان ممكن