اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ( گرایش سیستم های سلامت ) برای آشنایی بیشتر با ساختار مراکز درمانی و هماهنگی دانشگاه تربیت مدرس با مدیریت بازدیدی از درمانگاه بعمل آوردند.