برنامه کلاس های آموزشی ماه خرداد وتیر سال۱۳۹۵

موضوع

مدرس

ساعت

روز

تاریخ

اهمیت انجام غربالگری نوزادان در۵روزاول تولد خانم محمدی ۱۱-۱۰صبح چهارشنبه ۵/۳/۹۵
تغذیه مادران باردار و شیرده خانم رحیمی ۱۱-۱۰صبح یکشنبه ۹/۳/۹۵
آموزش فوایدسه ریزمغذی آهن،ید  و ویتامین دی خانم محمدی ۱۱-۱۰صبح چهارشنبه ۱۲/۳/۹۵
تغذیه در ماه رمضان خانم رحیمی ۱-۱۰صبح یکشنبه ۱۶/۳/۹۵
تغذیه در دیابت خانم محمدی ۱۱-۱۰صبح چهارشنبه ۱۹/۳/۹۵
علایم یائسگی و اصول تغذیه درآن خانم رحیمی ۱۱-۱۰صبح یکشنبه ۲۳/۳/۹۵
تغذیه در سالمندان خانم محمدی ۱۱-۱۰صبح چهارشنبه ۲۶/۳/۹۵
جوانان وازدواج سالم خانم رحیمی ۱۱-۱۰صبح یکشنبه ۳۰/۳/۹۵
تغذیه در بلوغ خانم محمدی ۱۱-۱۰صبح چهارشنبه ۲/۴/۹۵
اعتیاد و بارداری خانم رحیمی ۱۱-۱۰صبح یکشنبه ۶/۴/۹۵
خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان سینه خانم رحیمی ۱۱-۱۰صبح چهارشنبه ۹/۴/۹۵
آشنایی با بیماری تب مالت خانم محمدی ۱۱-۱۰صبح یکشنبه ۱۳/۴/۹۵
باروری سالم و جمعیت خانم رحیمی ۱۱-۱۰صبح یکشنبه ۲۰/۴/۹۵
تغذیه تکمیلی خانم محمدی ۱۱-۱۰صبح چهارشنبه ۲۳/۴/۹۵
تغذیه در فشارخون بالا خانم محمدی ۱۱-۱۰صبح یکشنبه ۲۷/۴/۹۵
اهمیت انجام غربالگری در بارداری خانم رحیمی ۱۱-۱۰صبح چهارشنبه ۳۰/۴/۹۵