برنامه کلاس های آموزشی ماه خرداد وتیر سال۱۳۹۵

موضوع

مدرس

ساعت

روز

تاریخ

اهمیت انجام غربالگری نوزادان در۵روزاول تولدخانم محمدی۱۱-۱۰صبحچهارشنبه۵/۳/۹۵
تغذیه مادران باردار و شیردهخانم رحیمی۱۱-۱۰صبحیکشنبه۹/۳/۹۵
آموزش فوایدسه ریزمغذی آهن،ید  و ویتامین دیخانم محمدی۱۱-۱۰صبحچهارشنبه۱۲/۳/۹۵
تغذیه در ماه رمضانخانم رحیمی۱-۱۰صبحیکشنبه۱۶/۳/۹۵
تغذیه در دیابتخانم محمدی۱۱-۱۰صبحچهارشنبه۱۹/۳/۹۵
علایم یائسگی و اصول تغذیه درآنخانم رحیمی۱۱-۱۰صبحیکشنبه۲۳/۳/۹۵
تغذیه در سالمندانخانم محمدی۱۱-۱۰صبحچهارشنبه۲۶/۳/۹۵
جوانان وازدواج سالمخانم رحیمی۱۱-۱۰صبحیکشنبه۳۰/۳/۹۵
تغذیه در بلوغخانم محمدی۱۱-۱۰صبحچهارشنبه۲/۴/۹۵
اعتیاد و بارداریخانم رحیمی۱۱-۱۰صبحیکشنبه۶/۴/۹۵
خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان سینهخانم رحیمی۱۱-۱۰صبحچهارشنبه۹/۴/۹۵
آشنایی با بیماری تب مالتخانم محمدی۱۱-۱۰صبحیکشنبه۱۳/۴/۹۵
باروری سالم و جمعیتخانم رحیمی۱۱-۱۰صبحیکشنبه۲۰/۴/۹۵
تغذیه تکمیلیخانم محمدی۱۱-۱۰صبحچهارشنبه۲۳/۴/۹۵
تغذیه در فشارخون بالاخانم محمدی۱۱-۱۰صبحیکشنبه۲۷/۴/۹۵
اهمیت انجام غربالگری در بارداریخانم رحیمی۱۱-۱۰صبحچهارشنبه۳۰/۴/۹۵