درمانگاه حضرت علی

طرف قرارداد درمانگاه حضرت علی با بیمه ها

۱- سازمان تامین اجتماعی
۲- سازمان بیمه سلامت
۳- سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
۴- شرکت بیمه ایران